Organizovana ishrana dece

Najznačajnija preokupacija roditelja, prvenstveno majke, od početne interakcije sa bebom, jeste da li je beba dovoljno sita. Poremećaj hranjenja je česta pojava, koja se javlja čak kod 25 do 30% zdrave dece.

Tempo života diktira mogućnosti roditelja, kada je ishrana dece u pitanju. Sve više je problema u ishrani a istraživanja rađena u Francuskoj i Americi govore da nivo znanja o principima zdrave ishrane ne utiče na smanjenje posledica nepravilne ishrane. Broj gojazne dece i odraslih je sve veći, a gojaznost (lat. obesitas) se definiše kao hronična bolest, koja se ispoljava prekomernim na kupljanjem masti u organizmu i povećanjem telesne težine. Epidemija ovog oboljenja je širom sveta u stalnom porastu, dok je najveće povećanje broja gojaznih zabeleženo u SAD, pa se gojaznost svrstava među vodeće bolesti savremene civilizacije, dostižući praktično epidemijske razmere, a u novije vreme i u detinjstvu. Pored gojaznosti postoje brojni drugi problem koji se javljaju tokom kasnijeg životnog perioda, a posledica su odnosa koji se formiraju u odnosu na hranu tokom najranijeg detinjstva.

Delovanjem na dečija iskustva utičemo na podizanje svesti o važnosti svakog zalogaja u periodu ranog detinjstva koje predstastavlja kritični period za stvaranje pozitivnog odnosa deteta prema hrani. Zadatak nas odraslih, učesnika sistema vaspitanja i obrazovanja, brige o deci, i roditelja  jeste omogućavanje uslova za stvaranje zdravih osnova, jer od toga šta nam deca danas jedu zavisi kakve će izbore praviti u budućnosti!!!

Zašto delovati preko predškolskih ustanova?

Obuhvat dece od 1 do 6.5 godina,  sistemom predškolskog vaspitanja i obrazovanja je sve veći sa tendencijom stalnog porasta, s obzirom na ciljeve koji podrazumevaju dostupnost vrtića za svako dete u Srbiji bez obzira na ograničavajuće okolnosti. Broj obuhvaćene dece koja borave u državnim vrtićima je oko 58.000. Od 2016. godine, od kad je grad Beograd počeo da subvencioniše privatne vrtiće, u pokušaju da se smanji broj dece na listama čekanja, povećan je broj privatnih predškolskih ustanova, pa i vrtića. Obuhvat dece koja borave u privatnim vrtićima je znatno porastao i po podacima Zavoda za statistiku iz 2018. godine u njima boravi preko 15.500 dece.  Danas znamo da u beogradskim opštinama ima 353 privatne predškolske ustanove, u kojima boravi preko 18.500 dece.

Po Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019), u okviru predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju a jedan od najčešćih oblika trajanja je celodnevni boravak u trajanju – od 9 do 12 sati dnevno;

Predškolska ustanova pored delatnosti vaspitanja i obrazovanja, obavlja i delatnost kojom se obezbeđuju ishrana, nega, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta, u skladu sa zakonom. Kada uzmemo u obzir broj obuhvaćene dece, vreme koje dete na dnevnom nivou provede u vrtiću, jasno je da je system vaspitanja i obrazovanja jedan od ključnih u obezbeđivanju zdrave platform za razvoj deteta.

Potreba da se bavimo ishranom dece tokom boravka u vrtiću prvenstveno nastaje kao posledica interesovanja roditelja, njihove preokupacije, kao što smo na samom početku rekli… i najčešće postavljenih pitanja upravo na temu ishrane. Kroz razgovore sa preko 200 roditelja, o problemima i potrebama vezanim za ishranu dece, stečeno je značajno iskustvo i uvidi o potrebama dece i očekivanjima roditelja,  kada je ishrana dece u predškolskim ustanovama u pitanju. Tako su i nastali radovi na temu: „Hrana u funkciji zadovoljavanja fizioloških i psiholoških potreba dece“, „Ishrana i boravak dece sa nutritivnim alergijama u vrtiću“, koji su prezentovani na stručnim skupovima i objavljeni. 

Projekat Organizovane ishrane dece  je osmišljen kao podrška privatnom sektoru predškolskog vaspitanja i obrazovanja, roditeljima, a najviše deci koja pohađaju predškolske ustanove.

U samom osmišljavanju načina na koji je moguće podići opšti kvalitet ishrane dece, oslanjali smo se na višegodišnje radno iskustvo u predškolstvu i učešću u timovima koji su se bavili organizacijom ishrane, na senzitivnost za uviđanje potreba dece, a uvažavajući očekivanja roditelja.

Osmislili smo način da pružimo podršku privatnom sektoru kroz mogućnost kompletne organizacije ishrane, koja podrazumeva: nabavku namirnica, pripremu obroka, distribuciju u visokokvalitetnim rostfrajnim posudama, raspodelu, serviranje krajnjem korisniku – detetu. Lica koja su zadužena za poslove pripreme obroka su osobe sa velikim iskustvom u organizaciji i realizaciji kolektivne ishrane dece. Obezbeđivanjem lica zaduženih za poslove serviranja hrane, preuzimamo kompletu odgovornost i zaduženja vezana za:

  • Obavezne zdravstvene preglede lica zaduženih za poslove ishrane, 
  • Organizovanje i obezbeđivanje programa obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja za zaposlene na poslovima ishrane.
  • Kontrola i nadzor nad radom zaposlenih na poslovima serviranja hrane.
  • Saradnja sa zdravstvenim institucijama.
  • Obuke za sticanje znanja o normativima ishrane dece.

Asortiman jela je pažljivo planiran i sastavljan od strane stručnjaka,  kako bi bile ispoštovane sve zakonske regulative koje regulišu oblast ishrane dece, a recepture pripremane uvažavajući sve preferencije dece, oslanjajući se na višegodišnje iskustvo.

Izlazimo iz okvira uobičajenih jela i stvaramo i mogućnost poštovanja tradicije obeležavanja dečijih rođendana, koja je trenutno Pravilnikom koji reguliše ishranu dece  u predškolskim ustanovama zabranjena, kroz zabranu unosa namirnica. Osmislili smo tzv. „Rođendanske menije“, koji su potpuno zdravstveno bezbedni, bez rizika od unosa nekontrolisanih namirnica, normativno usklađeni sa preporukama stručnih lica, a dekorativno vrlo privlačni za decu i prigodni prilici koja se obeležava.

Cilj nam je da obezbedimo podlogu za pravilan rast i razvoj, kroz na prvom mestu zdrave obroke, razvijanje zdravih navika iz oblasti ishrane, podizanja svesti o važnosti obezbeđivanja adekvatnog unosa nutrijenata tokom boravka u vrtiću, a sve to na jedan zdravstveno bezbedan način i ne manje važno za napomenuti maksimalno rasterećujući za sve učesnike privatnog sektora, sistema za vaspitanje i obrazovanje.

Rukovodeći se odredbama Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u poredškolskoj ustanovi „Sl glasnik RS“, broj 39 od 25. Maja 2018., koji  predviđa da se u vrtiću unese 75%, od ukupne količine dnevnog unosa namirnica, što zaista govori o važnosti odabira načina realizacije ishrane.

Opšti cilj nam je da na ovaj način utičemo na podizanje nivoa kvaliteta ishrane dece u Srbiji, a da za posledicu omogućimo deci razvoj punih razvojnih kapaciteta.  Kao učesnika sistema obrazovanja, vaspitanja, sistema zdravstvene zaštite i drugih važnih subjekata, imamo zakonsku i moralnu obavezu obezbeđivanja optimalnih uslova za razvoj. 

Zdrava ishrana i formiranje navika koje vode zdravim stilovima života, danas je izazov, a put koji jedno dete mora da pređe da bi savladalo i naučilo principe pravilne ishrane jednako je mukotrpan i avanturistički, koliko i zabavan. I za kraj, posmatramo decu, osluškujemo, obezbeđujemo zdravu bazu u kojoj se osećaju sigurno, bezbedno – puštamo ih da rastu! 

Nosilac projekta

Zorica Cmolić

raizingsolutions@yahoo.com

Organizovana Ishrana dece u predškolskim ustanovama.
Phone: 063/810-3670
11000 Beograd
Jurija Gagarina 117